Vetra
Η λίστα μου 0 προϊόντα

Κατηγορίες

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.vetra.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») είναι η επίσημη ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΡΑ Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Ε.E.», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, Κυπρίων Ηρώων 75 Τ.Κ. 16341, τηλ. 2102205048 (εφεξής η «εταιρεία»). Η περιήγηση και η χρήση του ιστοτόπου www.vetra.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του χρήστη με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση και να αποχωρήσει από τον ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, να προσθέσει ή να ανανεώσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο την ανακοίνωση μέσω του ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που είναι προς εκτέλεση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ WWW.VETRA.GR

Η εταιρεία διαθέτει προς πώληση τα προϊόντα του ιστοτόπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβες ή ζημίες που δύναται να προκληθούν στους πελάτες ή στους χρήστες του ιστοτόπου, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης ή τρίτος του ιστότοπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείτε ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ.), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του ιστοτόπου ή/και των υπηρεσιών του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα τεχνικά ή τυπογραφικά, που έχουν προκύψει ακούσια ή διέφυγαν της προσοχής, ή/και τυχόν διακοπή της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ιστοτόπου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της, εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα τρίτων φορέων. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους ή μη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων μεταβολών και τροποποιήσεων στον ιστότοπο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, όποτε κρίνει απαραίτητο. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στον ιστότοπο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του ιστοτόπου ή και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από την vetra.gr. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.vetra.gr αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που: 1) είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, 2) δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, 3) δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5) περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, 7) δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο 8) χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην vetra.gr από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι παραγγελίες τοποθετούνται μόλις υπογραφεί από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και τον αγοραστή η Φόρμα Παραγγελίας-Συμφωνητικό Αγοράς. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών. Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον καταναλωτή ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η εταιρεία vetra.gr επιφυλάσσεται ως προς τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να οριστούν από την ίδια την εταιρεία (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, απεργίες, καθυστερήσεις σε τελωνεία, αεροδρόμια κ.λπ.). Συνεπώς σε περιπτώσεις που θα τύχουν καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας οφειλόμενες σε ανωτέρα περιστατικά, η εταιρεία vetra.gr δεν καθίσταται υπερήμερη.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία καλύπτει την παροχή τεχνικών εργασιών για την συντήρηση των προϊόντων και την επισκευή των βλαβών που δύναται να παρουσιαστούν εντός του χρόνου εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος, καθώς επίσης και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. Η εγγύηση δεν καλύπτει καταστροφή ή ζημιά του προϊόντος που οφείλεται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση, βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και χρήση, σε φυσικές καταστροφές ή αναπόφευκτα εξωτερικά συμβάντα. Ενδεικτικά, η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες του προϊόντος που οφείλονται σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, θερμοκρασία, έκθεση σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή ήλιο κ.λπ.), σε υπερφόρτωση ή απότομες διακυμάνσεις του δικτύου τάσης, ελλιπή φροντίδα (κόψιμο, κάψιμο, χρήση ακατάλληλων καθαριστικών κ.λπ.), βλάβες που οφείλονται σε χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή αναλωσίμων ή σε επέμβαση τρίτου προσώπου προς την εταιρεία. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει τα προϊόντα για ελαττώματα και ελλείψεις κατά την στιγμή της παραλαβής, στον τόπο που έχει οριστεί στη φόρμα παραγγελίας. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε πρακτορείο, ο έλεγχος πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή παράδοσης. Εάν δεν δηλωθεί ελάττωμα ή έλλειψη, η παραλαβή θεωρείται έγκυρη και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Κατά τη ισχύ της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματά του επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με καινούρια όταν η επισκευή δεν είναι εφικτή. Ο τρόπος της επισκευής βαραίνει αποκλειστικά την εταιρεία. Στην περίπτωση που το προϊόν ή το εξάρτημα που χρήζει αντικατάστασης δεν διατίθεται στα προϊόντα της εταιρείας, αντικαθίσταται με άλλο της ίδιας κατηγορίας προϊόντος και αντίστοιχης λιανικής τιμής. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος που αναγράφεται στην απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Η αίτηση επισκευής θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης με την προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής. Η μεταφορά των προϊόντων προς επιδιόρθωση εντός του χρόνου εγγύησης γίνεται δωρεάν. Οι αξιώσεις του αγοραστή που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του δεν περιορίζονται µε αυτή την εγγύηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΒΕΤΡΑ Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Ε.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (download), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής άδειας της ΒΕΤΡΑ Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Ε.E. ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΒΕΤΡΑ Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Ε.E. ή/και τον ιστότοπο www.vetra.gr ή/και τα τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΒΕΤΡΑ Κτηνιατρικός Εξοπλισμός Ε.E. ή/και του ιστότοπου www.vetra.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.vetra.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο. Η παρούσα Σύμβαση διέπετε από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο ιστότοπος vetra.gr , όπως και οι υπόλοιποι ιστότοποι, χρησιμοποιεί cookies για την συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο που περιηγείται ο χρήστης. Διευκολύνει τον ιστότοπο να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση του χρήστη, όπως την προτιμώμενη γλώσσα, τις προτιμήσεις αναζήτησης και άλλες ρυθμίσεις. Σκοπός της ύπαρξης των cookies είναι να διευκολύνει τις μελλοντικές επισκέψεις και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και ευέλικτο για τον χρήση. Χωρίς την λειτουργία των cookies, η χρήση του ιστότοπου θα ήταν μια πολύ περίπλοκη εμπειρία. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον ιστότοπο καθώς επίσης για την μετρήσιμη επισκεψιμότητα του ιστοτόπου από την google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορεί να βρει ο χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org/

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies στον ιστότοπό μας κάντε κλικ εδώ.